Medlemsyta Bli certifierad

Ett Kvalitetssystem

Vi är ett världsledande, transparent och oberoende certifieringssystem för träpellets. Från produktion till leverans garanterar vi kvalitet och motverkar bedrägerier genom hela leverantörskedjan.

Tredjepartscertifiering

ENplus® drivs som ett certifieringssystem med tredjepart. Med det uttrycket menas att ett totalt oberoende garanteras. Det betyder att efterlevnad kontrolleras av ackrediterade organisationer, vidare betyder det att utveckling och uppdateringar av våra krav skapas under totalt oberoende. I korthet betyder det att pelletskvalitet är det yttersta målet och det som räknas.

> Certifieringsorgan

Oberoende aktörer som Certifieringsorgan är behöriga att bedöma om ett ansökande företag uppfyller kraven, eller om dess certifikat ska återkallas. Alla listade Certificeringsorgan är ackrediterade (ISO/IEC 17065 inom ett visst område) och godkända av Huvudkontoret.

Listade Certifieringsorgan 

> Kontrollorgan och Provningsorgan

Kontrollorgan är ansvariga för att genomföra annonserade och oannonserade revisioner av certifierade företag eller företag som vill gå med i systemet. Provningsorgan är ansvariga för att genomföra standardiserade laborationsprover på produktprover. Resultaten kommuniceras till utsett Certifieringsorgan, som beslutar om ett ENplus® certifikat ska beviljas. Alla listade Kontrollorgan och Provningsorgan måste ackrediteras och godkända av Huvudkontoret.

Listade Kontrollorgan 

Listade Provningsorgan 

Vad certifierar ENplus® ?

Om ENplus® blev en världsspridd synom till kvalitet på mindre en ett decennium, beror det på sitt breda tillämpningsområde som omfattar hela träpellets försörjningskedja. Från de tidiga skedena av produktionen till leveransprocessen ser vi till att alla aktörer har detaljerade riktlinjer, effektiva övervakningsförfaranden och särskild utbildning till sitt förfogande för att säkerställa hög och jämn kvalitetsnivå.

Naturligtvis måste själva produkten pellets också uppfylla en mängd olika tekniska specifikationer. Förutom längd och diameter testar även ENplus® pellets för mekanisk hållbarhet, procent av finfraktion, bulkdensitet etc. Aska och fukthalt måste också hålla sig i inom gränsvärden, liksom värmevärde och andel tillsatser. Allt detta för att garantera att pelletsanläggningar ska kunna prestera sitt bästa, utan krångel och under en lång tid vid försörjning med ENplus® pellets

 Standard och Certifiering

För att fullt ut förstå ENplus® systemets existensberättigande är det viktigt att skilja en standard från en certifiering. En standard definierar en specifik uppsättning krav, specifikationer eller egenskaper hos en produkt, process eller tjänst. Standarderna förvaltas av internationella organ som ISO eller CEN och baseras på expertis och bidrag från olika intressenter. Även om vissa delar av lagstiftningen kan hänvisa till den, tjänar standarderna som riktlinjer och inte som en rättsligt bindande ram.

En certifiering är beviset på att en produkt, process eller tjänst uppfyller specifika krav. Dessa krav är vanligtvis fastställda i en internationell standard, men de kan också variera från den. Det gäller till exempel ENplus® systemet, vars krav till stor del bygger på standarden ISO 17225, men som går längre på vissa specifika aspekter.

Certifieringssystem som ENplus® kan i huvudsak spara konsumenter från att kontrollera produktens egenskaper mot ISO-standarden genom att genomföra en systematisk, effektiv verifieringsprocess. Därför är det viktigt att ett certifieringssystem är transparent och oberoende, för att skydda sitt varumärke och för att bekämpa bedrägerier överallt för att säkerställa att symbolen alltid är att lita på.

Mer om bedrägerihantering