Сертификат, който гарантира качество

Ние сме водеща в света, прозрачна и независима схема за сертифициране на дървесни пелети. От производството до доставката, ние гарантираме качество и се борим с измамите по цялата верига на доставки.

Сертифициране от трета страна

ENplus® работи като схема за сертифициране на трета страна. Зад този израз се крие гаранцията за нашата пълна безпристрастност. Това означава, че спазването на изискванията за качество се оценява от акредитирани организации и че разработките и актуализациите, въведени в съответствие с нашите изисквания, се извършват при пълна независимост. Накратко, качеството на пелетите е единственият мотив.

Сертифициращи органи

Сертифициращите органи са независими организации, които са признати за извършване на сертификация в рамките на схемата за сертифициране ENplus®. Те са органите, отговорни за целия процес на сертифициране и за проверката на съответствието с изискванията на ENplus®. Сертифициращите органи ENplus® извършват дейности като:

1. инспекция на оборудването, съоръженията, процесите и системата за управление и вземане на проби за тестване, включително всеки обект на мултисайтова компания;

2. дейности по анализ на качевството при производство на пелети и пакетиране (както при производители, така и при търговци).

Признатите от ENplus® сертифициращи органи са акредитирани по ISO/IEC 17065 с обхват на стандартите ENplus® и са одобрени от международния мениджмънт на ENplus®.

ОТОРИЗИРАНИ СЕРТИФИЦИРАЩИ ОРГАНИ

Органи за анализ

Органите за анализ са отговорни за провеждането на набор от стандартизирани лабораторни тестове върху проби от продукти. След това резултатите се докладват на избрания сертифициращ орган, което е един от критериите за успешно сертифициране.

Признатите от ENplus® органи за анализ са акредитирани по ISO/IEC 17025 с обхват на стандартите ENplus® и са одобрени от международния мениджмънт на ENplus®.

ОТОРИЗИРАНИ ПРОВЕРЯВАЩИ ОРГАНИ

Какво удостоверява ENplus®?

За по-малко от десетилетие, в рамките на пелетния пазар ENplus® се превърна в световен синоним на качество. Сертификатът до голяма степен дължи своя успех на широкия си обхват, покриващ цялата верига за доставки на дървесни пелети. От етапа на производството до момента на доставка, ние се уверяваме, че всички участници разполагат с подробни указания и следват ефективни процедури за наблюдение, за да осигурят високо ниво на качество през цялото време.

Разбира се, самите пелети също трябва да отговарят на различни технически спецификации. В допълнение към изискванията за дължината и диаметъра, пелетите ENplus® се тестват и за механична издръжливост, процент на фини части, насипна плътност, съдържание на пепел и влага, калоричност и процент на добавки. Тези изисквания гарантират максималната ефективност на пелетните котли и печки, както и тяхната безпроблемна работа през времето.

Стандарт и сертификация

За да се разбере напълно ENplus®, е от съществено значение да се разграничи стандарт от сертификата. Стандартът определя специфичен набор от изисквания, спецификации или характеристики на продукт, процес или услуга. Стандартите се управляват от международни органи като ISO или CEN и се основават на опита и приноса на различни заинтересовани страни. Въпреки че някои законодателни актове могат да се позовават на него, стандартите служат като насоки, а не като правно обвързваща рамка.

Сертификатът е доказателство, че продукт, процес или услуга отговаря на специфични изисквания. Тези изисквания обикновено са изложени в международен стандарт, но те също могат да се различават от него. Така е например ENplus®, чиито изисквания до голяма степен се основават на стандарта ISO 17225, но са дори малко по-строги в някои специфични аспекти.

По същество сертификатите като ENplus® спестяват на потребителите досадната задача да проверяват характеристиките на продукта спрямо стандарта ISO, като провеждат систематичен, рационализиран процес на проверка. Ето защо е от съществено значение схемата за сертифициране да бъде прозрачна и независима, да защитава своята търговска марка и да се бори с измамите, за да гарантира, че на издадения от ENplus® печат винаги може да се вярва.

ОЩЕ ЗА БОРБАТА С ИЗМАМИТЕ