Ny enklare version av ENplus® med strängare krav

ENplus® är ett världsledande certifieringssystemet för pelletskvalitet. I början av oktober publicerades ett nytt regelverk som är enklare att använda och innebär fler och strängare krav.

European Pellet Council (EPC) har arbetat med denna revidering i mer än 3 år, och involverat en mängd olika intressenter från hela världen, för att säkerställa att ENplus® utvecklas och anpassas till en globala pelletsmarknaden i ständig förändring.

 

 

Den 6 oktober deltog 16 personer i en utbildning för kvalitetsansvariga inom ENplus®-systemet. Deltagarna kom från Sverige, Norge, Estland, Österrike, Danmark och Frankrike. Utbildningen arrangerades av European Pellets Council (EPC), Eurofins i Lidköping och Svebio.

Öppen process

För att garantera att revideringen i en öppen diskussion, organiserade EPC processen så att varje åsikt fångades upp och konsensus alltid eftersträvades inför beslut. En rådgivande kommitté, som hade huvudansvar, bestod av olika pelletsintressenter – från certifieringsorgan till certifierade företag och slutanvändarorganisationer.

Strängare och enklare

För att ge alla aktörer på pelletsmarknaden möjlighet att kommentera utkastet till nya dokumentationen genomfördes två offentliga samråd. Några av huvudmålen med revideringen var att införa strängare kvalitetskrav (med anpassning till revidering av ISO-standarder), bättre övervakning, förbättrad hantering och förenklade procedurer som sparar tid och resurser för både certifierade och ansökande företag.

Enklare för multisite-företag

Den reviderade dokumentationen erbjuder nya lösningar för certifierade företag. Till exempel kan ett företag med flera produktions- eller handelsplatser, eller grupper av juridiska enheter hanteras av ett kontor som ett multisite-företag.

Företag behöver inte längre kontraktera flera ENplus® inspektions- och testningsorgan. Det utsedda certifieringsorganet nu är fullt ansvarigt för alla delar i certifieringsprocessen.

 

 

En viktig del av utbildningen är att praktiskt gå igenom moment för egenkontroll av pelletskvalitet. Här syns deltagarna i Eurofins labb i Lidköping.

Oanmäld kontroll

Med revideringen förbättras kontrollen av kvaliteten på certifierade produkter genom mer detaljerade riktlinjer och instruktioner för egenkontroll av de certifierade företagen. Utöver den första inspektionen vid certifieringen, den årliga övervakningsinspektionen och inspektionen vid återcertifiering, har en oanmäld årlig insamling av prover och testning av pellets införts för certifierade producenter, samt handlare och tjänsteleverantörer med säckverksamhet.

Nytt krav på spårbarhet

I linje med den reviderade ISO 17225-2-standarden kommer pellets också att analyseras för tre nya parametrar – partikeldensitet, grova fina partiklar och andel pellets under 10 mm. Certifierade pellets av olika klasser och diametrar bör separeras fysiskt under tillverknings- och handelsprocessen. Detta krav tillsammans med kraven på lagrad leveransdokumentation för såld pellets och ett massbalanskonto utgör grunden för spårbarhetskrav. Detta kommer att säkerställa att inget ENplus®-certifierat företag säljer fler certifierade produkter än vad det har producerat eller köpt.

Märkning av säckar

För att enkelt kunna spåra eventuella kvalitetsproblem och ta itu med klagomål bör de certifierade företagen märka säckar med pellets med ett serienummer som gör det möjligt att identifiera företaget som packade pelletsen, platsen och datumet för packningen.

 

Philip Koskarti från BEA i Österrike höll i de teoretiska delarna av utbildningen. Deltagarna var kanske de första som fick veta mer om innehållet i det reviderade ENplus®-systemet.

Nästa nivå av styrning och kontroll

Den reviderade handboken för ENplus® har en ny och förenklad struktur, och är indelad i tre delar: standard-, procedur- och vägledningsdokument. ENplus®-standarddokument listar och förklarar kraven för systemets aktörer (de certifierade företagen samt certifiering-, testnings- och kontrollorganen för systemet. ENplus®-procedurdokument definierar hur systemet ska utvecklas och styras, medan vägledningsdokumenten innehåller information/tolkningar kring specifika ämnen som lagring och översättning av säckdesign.

Omfattande varumärkesskydd

ENplus® är känt för sitt omfattande arbete med bedrägerihantering och varumärkesskydd. Den nya handboken innehåller mer detaljerade regler för vem och under vilka omständigheter som varumärket får användas i dess olika former (ENplus®-logotyp, kvalitetsstämpel, etc). Detta för att ge klarhet och undvika oavsiktligt felaktig eller otillåten användning av varumärket.

Gemensam styrning

Styrningen av ENplus® fortsätter att vara ett ansvar för ENplus® International Management och ENplus® så kallade National Licensers i 12 länder (inklusive DEPI i Tyskland) samt med stöd av ENplus® National Promoting Associations i Sverige och Polen.

Ökad trovärdighet

Revideringen innebär en ny högre nivå av trovärdighet och ansvarsskyldighet genom ackreditering av själva certifieringssystemet som kommer att ackrediteras av European co-operation for Accreditation.

Alla organisationer som utför certifiering, testning och analyser inom  ENplus®-systemet måste också ha en specifik ENplus®-ackreditering, som definieras och förklaras i den nya handboken. Dessutom kommer, inom ramen för ett program för utvärdering, dessa organisationer att följas och utvärderas.

Viktiga datum

Revideringen är officiellt avslutad och den nya handboken publicerades i början av oktober 2022. Men de certifierade företagen har en övergångsperiod för att anpassa verksamheten och uppfylla de nya kraven. Företagen, som har certifierats före 1 januari 2023, ska uppfylla kraven senast 1 januari 2024 och överensstämmelsen med de nya kraven kommer att bedömas av ENplus® certifieringsorgan som en del av nästa ordinarie besiktning efter övergångsdatumet.

Företag som gör en ny ansökan där certifikatet väntas bli klart efter ikraftträdandet (1 januari 2023) måste uppfylla kraven i den nya handboken.

Text: Anders Haaker

Om ENplus®

ENplus® är det ledande kvalitetscertifieringssystemet för träpellets som certifierar hela försörjningskedjan, från de tidiga stegen i produktionen till leverans. Under mer än ett decennium har ENplus®-systemet blivit ett erkänt varumärke av både proffs och konsumenter globalt Från oktober 2022 finns mer än 1220 ENplus®-certifierade företag i 48 länder.