Kvalitātes sistēma

Mēs esam pasaulē atzīta, caurskatāma un neatkarīga koksnes granulu sertifikācijas sistēma. Mēs garantējam kvalitāti un cīnāmies pret krāpniecību visā piegādes ķēdē no ražošanas līdz piegādei.

Neatkarīga sertifikācija

ENplus® darbojas kā neatkarīga sertifikācijas sistēma, kas sevī ietver pilnu objektivitātes garantiju. Mūsu atbilstību novērtē akreditētas organizācijas, un tas nozīmē, ka pēc mūsu prasībām ieviestie jauninājumi un atjauninājumi tiek izstrādāti pilnīgi neatkarīgi. Īsāk sakot – granulu kvalitāte ir vienīgais ārējais motīvs un vissvarīgākais.

Sertifikācijas iestādes

Sertifikācijas iestādes ir neatkarīgas organizācijas, kas ir atzītas, lai veiktu sertifikāciju saskaņā ar ENplus® sertifikācijas shēmu. Tās ir iestādes, kas atbild par visu sertifikācijas procesu un par atbilstības ENplus® prasībām pārbaudi. ENplus® sertifikācijas iestādes veic novērtēšanas darbības, piemēram, :

  1. klienta aprīkojuma, iekārtu, procesu un vadības sistēmas pārbaude un paraugu ņemšana testēšanai, tostarp jebkura uzņēmuma, kas darbojas vairākās vietās, vietā;
  2. testēšanas darbības granulu ražošanas un iesaiņošanas gadījumā (gan ražotājiem, gan tirgotājiem).

ENplus® sarakstā iekļautās sertifikācijas iestādes ir akreditētas saskaņā ar ISO/IEC 17065 ar ENplus® standartu darbības jomu, un tās ir apstiprinājusi ENplus® starptautiskā vadība.

SAISTĪTĀS SERTIFIKĀCIJAS IESTĀDES 

Testēšanas iestādes

Testēšanas iestādes ir atbildīgas par standartizētu laboratorijas testu kopuma veikšanu ražojuma paraugiem. Pēc tam rezultāti tiek paziņoti izvēlētajai sertifikācijas iestādei, kas ir viens no veiksmīgas sertifikācijas kritērijiem.

ENplus® sarakstā iekļautās testēšanas iestādes ir akreditētas saskaņā ar ISO/IEC 17025 ar ENplus® standartu darbības jomu, un tās ir apstiprinājusi ENplus® starptautiskā vadība.

UZSKAITĪTĀS TESTĒŠANAS IESTĀDES

Ko apliecina ENplus® ?

Tas, ka ENplus® mazāk nekā desmit gadu laikā ir kļuvis par kvalitātes zīmolu, ir noticis pateicoties plašajai darbības jomai, kas aptver visu koksnes granulu piegādes ķēdi. Sākot ar pirmajiem ražošanas posmiem līdz pat piegādes procesam, mēs pārliecināmies, ka visām iesaistītajām pusēm ir sīki izstrādātas vadlīnijas, efektīvas uzraudzības procedūras un īpaša apmācība, lai nodrošinātu augstu un nemainīgu kvalitātes līmeni. 

Protams, arī pašām granulām ir jāatbilst dažādām tehniskajām specifikācijām. Papildus garumam un diametram tiek pārbaudīta arī ENplus® granulu mehāniskā izturībasmalkumu īpatsvars, tilpumsvars un citas lietas. Tiek kontrolēts arī pelnu un mitruma saturs, kā arī siltumspēja un procentuālais piedevu daudzums. Tas viss nepieciešams, lai nodrošinātu kvalitāti, ka ar ENplus® granulām kurinātas iekārtas darbosies ar optimālu efektivitāti, bez sarežģījumiem un ilgstoši. 

Standarts un sertifikācija

Lai pilnībā izprastu ENplus® sistēmas būtību, ir svarīgi atšķirt standartu no sertifikācijas

Standarts nosaka konkrētas produkta, procesa vai pakalpojuma prasības, specifikācijas vai īpašības. Standartus pārvalda starptautiskas organizācijas, piemēram, ISO vai CEN, un to pamatā ir dažādu iesaistīto pušu zināšanas un ieguldījums. Lai arī uz standartiem var attiekties atsevišķi tiesību akti, tie kalpo kā vadlīnijas, nevis kā juridiski saistošs regulējums.

Sertifikācija ir apliecinājums tam, ka produkts, process vai pakalpojums atbilst konkrētām prasībām. Šīs prasības parasti ir noteiktas starptautiskā standartā, bet var arī atšķirties no tā. Šāda situācija ir, piemēram, ENplus® sistēmas gadījumā – tās prasību pamatā galvenokārt ir ISO 17225 standarts, bet dažos konkrētos aspektos prasības ir augstākas.

Būtībā tādas sertifikācijas sistēmas kā ENplus® aiztaupa patērētājiem nepieciešamību salīdzināt produkta īpašības ar ISO standartu, veicot sistemātisku, optimizētu apstiprināšanas procesu. Tāpēc ir svarīgi, lai sertifikācijas sistēma būtu caurskatāma un neatkarīga, lai tās preču zīme būtu aizsargāta, un lai cīnītos pret krāpniecību, un nodrošinātu, ka zīmogam vienmēr var uzticēties.

VAIRĀK PAR CĪŅU PRET KRĀPNIECĪBU